[نسخه جدید] تستر ظرفیت باتری ENS

2022-08-23

زمان تخلیه برای بررسی ظرفیت باتری بسیار طولانی است، چه کردید؟

تستر تخلیه باتری E-Nanny ما را انتخاب کنید.

تنظیم تخلیه 1 ساعت / 3 ساعت / 5 ساعت / 10 ساعت به انتخاب شما.

بعد از اتصال خط و بررسی گزارش آزمایش از راه دور، می‌توانید آنجا را ترک کنید!