[نسخه جدید] تستر ظرفیت باتری ENS

2022-08-23

تست‌کننده‌ها، تستر ظرفیت باتری، تستر تخلیه باتری و آزمایش‌کننده بار باتری بسیار زیاد است، ما کاملاً گیج شده‌ایم؟

نگران نباشید، مهندس E-Nanny با یک جمله به شما کمک می کند تا آن را روشن کنید.

تستر تخلیه باتری برای بررسی مقدار ظرفیت باتری از طریق اتصال باتری به یک بار برای تخلیه استفاده می‌شود.

بنابراین، آزمایش‌کننده ظرفیت باتری، آزمایش‌کننده تخلیه باتری و آزمایش‌کننده بار باتری به تستر ظرفیت باتری ENS ما مراجعه کنید.

تستر ظرفیت باتری ENS